تقویم مگنتی

این محصول به صورت تقویم مگنتی میباشد که در 2 مدل تولید میگردد.

1- تمام مگنت:که علاوه بر تقویم مگنتی میتواند فضای وایت برد هم در اختیار مشتریان قرار دهید

یا به طور کامل از فضای مگنت تبلیغاتی جهت تقویم مگنتی استفاده نمایید.

2-تقویم کاغذی که صفحات تقویم بر روی مگنت تبلیغاتی مونتاژ میگردد.